HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ DÙNG CHUNG TỈNH QUẢNG NAM

Phiên bản thử nghiệm
Dữ liệu đang hoàn thiện
Cung cấp các ứng dụng trên web, di động phục vụ khai thác các thông tin được chia sẻ cho người dân, doanh nghiệp, nhà đầu tư
Cung cấp bộ công cụ phần mềm phục vụ quản lý và khai thác dữ liệu GIS cho các Sở ngành
Cung cấp nền tảng bản đồ số (MapPlatform) cho các nhà phát triển ứng dụng GIS sử dụng và tích hợp các dịch vụ bản đồ

BẢN ĐỒ NỀN DÙNG CHUNG TỈNH QUẢNG NAM

Người dân

Các ứng dụng và bản đồ được xây dựng trên web, di động nhằm
phục vụ người dân, doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức sử dụng tra cứu thông tin

Sở ngành

Cung cấp các ứng dụng cho phép các sở ngành có thể tổ chức, quản lý cơ sở dữ liệu,
biên tập cập nhật, khai thác dữ liệu GIS trên nền bản đồ số.
Các Sở ngành sẽ được cung cấp tài khoản để truy cập các ứng dụng trên hệ thống

Nhà phát triển

Cung cấp nền tảng bản đồ số (MapPlatform) cho phép các nhà phát triển có thể sử dụng các API, SDK để tích hợp vào các ứng dụng GIS. Nhà phát triển khi sử dụng các dịch vụ sẽ cung cấp các token key để sử dụng theo phạm vi, theo gian và mục đích